Διεθνών Προτύπων

Διεθνή Πρότυπα

Οι υψηλά εκπαιδευμένοι επαγγελματίες της FinExpertiza Cyprus και η εκτενής εμπειρία τους, μπορούν να σας καθοδηγήσουν για την μετατροπή μιας ιδιωτικής ή δημόσιας εταιρείας στα διεθνή χρηματοοικονομικά πρότυπα (ΔΠΧΑ).

Μπορούμε να ενεργήσουμε ως Ελεγκτές σε εταιρείες που εργάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα (ΔΠΧΑ) ή ως Σύμβουλοι σε εταιρείες που αναλαμβάνουν να ετοιμάζουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα (ΔΠΧΑ).


Οι Υπηρεσίες μας για διεθνείς εταιρείες σχετικά με τα ΔΠΧΑ συμπεριλαμβάνουν:

  • Αξιολόγηση των επιπτώσεων των ΔΠΧΑ στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
  • Σχεδιασμό για την εφαρμογή των ΔΠΧΑ.
  • Παροχή βοήθειας στην μεταβατική φάση ή στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ.
  • Εκπαίδευση σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.
  • Τεχνική υποστήριξη των ΔΠΧΑ.
  • Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων που προετοιμάστηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.

 

  

 

 

 

 

 

 

© 2019 FinExpertiza Cyprus. All Rights Reserved