Κύπρος Φορολογικές Πληροφορίες

Κύπρος Φορολογικές Πληροφορίες

 • Η Κύπρος έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συμφωνιών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας  με όχι λιγότερες από 56 χώρες, για να διασφαλίσει  ότι το ίδιο εισόδημα δεν φορολογείται σε περισσότερες από μία χώρες. Η Κύπρος είναι στο στάδιο της διαπραγμάτευσης  για τη σύναψη ή την αναμονή επικύρωσης συμφωνιών για Αποφυγή Διπλής Φορολογίας  με αρκετές ακόμη  χώρες.
 • Υπάρχει φορολογικός εταιρικός συντελεστής μόλις 12,5%, ο οποίος είναι ένας από τους χαμηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Δεν υπάρχουν Κανόνες για Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες.
 • Δεν υπάρχουν Κανόνες χαμηλής κεφαλαιοποίησης.
 • Τα κεφαλαιουχικά κέρδη από την πώληση  ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται εκτός Κύπρου είναι αφορολόγητα.
 • Όλα τα κεφαλαιουχικά κέρδη από την πώληση αξιών είναι 100% απαλλαγμένα από φορολογία.
 • Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου για πληρωμές προς τα έξω.
 • Υπάρχει φορολογική ελάφρυνση ομίλου (75% χαρτοφυλακίου).
 • Υπάρχουν αναδιοργανώσεις για τα Αφορολόγητα (διασυνοριακά επιτρέπονται).
 • Όλα τα κέρδη από ξένα ιδιωτικά κεφάλαια είναι αφορολόγητα.
 • Επιτρέπεται η αφορολόγητη μετεγκατάσταση εταιρείας στην Κύπρο.
 • Υπάρχει η δυνατότητα για τη δημιουργία μιας  SE (Ευρωπαϊκής Εταιρείας).
 • Όλες οι οδηγίες της ΕΕ είναι εφαρμόσιμες.
 • Υπάρχει ανώτερη Κυβερνητική Πρακτική.
 • Η Κεφαλαιακή υποχρέωση για την έκδοση του Μετοχικού Κεφαλαίου είναι 0,6% (αυτό μπορεί εύκολα να ελαχιστοποιηθεί).
 • Η πλασματική αφαίρεση τόκων  χορηγείται ετησίως  πάνω στο νέο κεφάλαιο που εκδίδεται από την 1η Ιανουαρίου 2015.
 • Φυσικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος της Κύπρου, αλλά ο ίδιος "δεν έχει την κατοικία του" στην Κυπριακή Δημοκρατία εξαιρείται από την έκτακτη αμυντική εισφορά.
© 2019 FinExpertiza Cyprus. All Rights Reserved